รายชื่อนักเรียนชั้น  ห้อง  ที่เลือกชุมนุม ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ <<ย้อนกลับ<<

รหัสประจำตัวคำนำหน้าชื่อสกุลชั้น
23421เด็กชายกัญจน์กิจสัมพันธ์วงศ์78 - โอริกามิ Mathematics
23422เด็กชายกิตติพงษ์สิงห์โตทอง59 - ยุวบรรณารักษ์ I
23423เด็กชายกิตติศักดิ์บุตรทอง6 - Computer Graphic
23424เด็กชายจักรพรรณจันทา64 - วงโยธวาทิต
23425เด็กชายณัฐภูมิแก้วหล้า59 - ยุวบรรณารักษ์ I
23427เด็กชายนิวส์วิเศษพงษ์6 - Computer Graphic
23428เด็กชายปิยะวัตรนิสัยกล้า64 - วงโยธวาทิต
23429เด็กชายพิพัฒน์บุรีคำ56 - ยกน้ำหนัก
23431เด็กชายวัณชนะกลิ่นสุคนธ์56 - ยกน้ำหนัก
23432เด็กชายสุริยาบุสยาตรัส6 - Computer Graphic
23433เด็กชายอภิเทพบุญร่วม64 - วงโยธวาทิต
23426เด็กชายธนวัฒน์ตุนอก59 - ยุวบรรณารักษ์ I
23430เด็กชายพูนศักดิ์ศรีแก้ว6 - Computer Graphic
23437เด็กหญิงจิตรรดีสีม่วง17 - K-POP FAN
23438เด็กหญิงฉัตรจินดาคำวิเศษ59 - ยุวบรรณารักษ์ I
23439เด็กหญิงชนาภาจำปางาม59 - ยุวบรรณารักษ์ I
23447เด็กหญิงภูวิศาเสาแก้ว67 - นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
23441เด็กหญิงธวัลรัตน์ตามบุญ59 - ยุวบรรณารักษ์ I
23442เด็กหญิงนิธิวดีคันศร30 - คณิตศาสตร์กับศิลปะ
23443เด็กหญิงปนัดดาทันใจ30 - คณิตศาสตร์กับศิลปะ
23444เด็กหญิงปิยะฉัตรศรีภูมิทอง30 - คณิตศาสตร์กับศิลปะ
23445เด็กหญิงพัชณิญาวิมุตกุล48 - พยาบาล
23446เด็กหญิงแพรวาใยบัว59 - ยุวบรรณารักษ์ I
23448เด็กหญิงรักษ์ขวัญสิงห์โตทอง30 - คณิตศาสตร์กับศิลปะ
23449เด็กหญิงรัตราภรณ์ดัชถุยาวัตร71 - สบาย สบาย สไตล์ วิถีไทย
23450เด็กหญิงวรินทรบูรณ์เจริญ30 - คณิตศาสตร์กับศิลปะ
23451เด็กหญิงศศิธรทองจำปา30 - คณิตศาสตร์กับศิลปะ
23452เด็กหญิงสายธารนพคุณ67 - นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
23454เด็กหญิงสุพพัตราพันโท59 - ยุวบรรณารักษ์ I
23455เด็กหญิงแสงเทียนเสาวัน16 - Karaoke Club
23456เด็กหญิงอดิศาสำนักนิตย์30 - คณิตศาสตร์กับศิลปะ
23457เด็กหญิงอาทิตยาชะฎาแก้ว59 - ยุวบรรณารักษ์ I
23434เด็กหญิงกฤติยาวดีกระสังข์67 - นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
23435เด็กหญิงกวินทราอุนัยบัญ78 - โอริกามิ Mathematics
23436เด็กหญิงกัลยาวิสัยเกตุ54 - ภาษาพาเพลิน
23440เด็กหญิงณิชาภัทรเข็มแก้ว67 - นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
23453เด็กหญิงสิริยาพรประภาสัย67 - นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์