รายชื่อนักเรียนชุมนุม  ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์  <<ย้อนกลับ<<

รหัสประจำตัวคำนำหน้าชื่อสกุลชั้นห้อง
23579เด็กชายภัทรดนัยมณีใสม.15
22910เด็กชายพงศกรบุญส้มม.22
22913เด็กชายพัทธนันท์พันจันลาม.22
23176เด็กชายปริญญานากอกม.28
22348เด็กหญิงกันยาวีร์วันชัยม.31
22364เด็กหญิงศิริขวัญดวงเพชรแสงม.31
22350นางสาวจุฑามาศชัยสามารถม.31
22357นางสาวประริชาติการะเกตม.31
22349นางสาวกาญจนาศุภนามม.31
22367เด็กหญิงอัจฉราพรรณพรมแพงม.31
22641นายอัครเดชไหมทองม.38
21819นางสาวจันทิมาสมทิพย์ม.42
22139นางสาวกนกพิชญ์เหมหงษ์ม.42
22162นางสาวศิรินาฎนิลรัตน์ม.42
21985นางสาวนฤมลงามขำม.43
21775นางสาวกุลิศราสมบัติม.43
21847นายพงศธรอุดหนุนม.44
22012นายวรเชษฐ์สำนักนิตย์ม.44
21826นางสาวปริญญาพรจันทร์ดำม.44
22069นางสาวทิพย์วรรณสหุนาลุม.44
22077นางสาวลลิตาจินวิเศษม.44
23883นางสาวเพชราแซ่แต้ม.44
21820นางสาวจิราวรรณจินวิเศษม.46
21835นางสาวอัญชิสาแก่นแก้วม.46
21840นายจารุพงษ์หล่อแหลมม.49
21822นางสาวฐิติกาเนื้อทองม.49
21816นางสาวกรรณิกาเหล่าดีม.49
21817นางสาวกัญญาณัฐแจ้งสูงเนินม.49
21825นางสาวนรีกานต์ป้องเทพม.49
21836นางสาวอาภาศิริจันทาม.49
22118นางสาววราพรบุญภาม.49
23927นางสาวฐิดาพรนิลไทยม.49
23930นางสาวธิดารัตน์จินพละม.49
21821นางสาวเจนจิราจันทาม.49
23862นางสาวรวิพรธรรมดาม.42
21310นายพรพจน์เหลื่อมล้ำม.58
20725นางสาวสุดารัตน์สาลีทองม.62
20795นางสาวเกตวรีแดงสูงเนินม.63
22771นางสาวกุลธิดาหาญกล้าม.64
22835นายณัฐพลใหมทองม.610